قرباني

گفتي كه هرگز به من نياز نداشته‌اي 

هرگز!

راست مي‌گويي اما

شايد يك بار

فقط يك بار 

در آن زندگي‌هاي بسيار

وقتي كه تو گرسنه بودي و من گوزن

وقتي خودم را به تيري از تو سپردم

- كه خطا مي رفت -

آذوقه‌ي زمستانت شدم 

و بالا پوشت در برف

شايد يك بار

همان يك بار...

 

نظرات ( 0 )