تهران

 

شهرزاد!

شهر

مثل پیرزاد کودکی سه سر،

هزار دست و پا

بدون چشم و گوش

روی دامنت  به خواب مرگ رفته است

 

تو هم بخواب!

 قصه ای نمانده تا  

دیوزاد مرده را پری کند.

 

 

 

نظرات ( 0 )