گوارا

نامت را نه در سرودهاي سرخ
نه در شعارهاي داغ
كه در زبان مادري‌ام
نامت را نه در جنگ
كه در شب‌هاي ملايم شيراز
دوست داشتم
كه شراب بود و غزل

چه گوارا 

نظرات ( 0 )